Nuhma, Het Limburgs klimaatbedrijf is in handen van 41 Limburgse gemeenten en de gemeente Laakdal.

Haar doelstelling?
Limburg CO2-neutraal maken.

Hierbij focust Nuhma op de volgende 3 domeinen:

  1. Participaties in
    duurzame energie
  2. Smart Services voor
    de aandeelhouders
  3. Coöperatieve vennootschappen

Daarnaast ontvangen de 41 Limburgse gemeenten en Laakdal ieder jaar een dividend. Zij vormen eveneens de Algemene Vergadering van Nuhma.

De Raad van Bestuur staat in voor het beheer van de participatieportefeuille.

Circulair staat centraal te Beringen

In 2020 werd de bouw van Biostoom Beringen afgerond en werd de hypermoderne biostoomcentrale officieel ingehuldigd. De centrale verwerkt jaarlijks 200.000 ton huishoudelijk en bedrijfsmatig restafval dat niet gerecycleerd kan worden – eenvoudig gesteld de grijze zak – tot warmte en elektriciteit.

Preferentieel is uiteraard afval vermijden dan wel recycleren. Zodoende zet Bionerga ook sterk in op de uitbouw van een circulaire hub waarbij zoveel mogelijk materialen worden gesorteerd en gerecycleerd. De samenwerking met ECOO en het nieuwe systeem voor de ophaling van afval via Optimo – waarbij Biostoom Beringen instaat voor het sorteren – zijn hierbij belangrijke schakels.

Nagelnieuwe installatie voor recyclage

In 2021 werd in Beringen een nieuwe sorteerinstallatie gebouwd. Deze installatie sorteert volledig automatisch de verschillende soorten afval die via Optimo worden ingezameld. Via optische technologie worden de zakken kleur per kleur, en dus soort per soort, gesorteerd. Vervolgens gaan de recycleerbare afvalsoorten naar de gespecialiseerde verwerkers. Sinds begin 2022, bij de invoering van het Optimosysteem, is de installatie operationeel.

Volgende stap: zelf recycleren

Bionerga wil nog een stap verder gaan dan sorteren, en dus ook recycleren. Daarvoor werd een samenwerking opgezet met ECOO. Er wordt beoogd om de plastic folies die via de nieuwe blauwe zak worden ingezameld opnieuw te gaan verwerken.

Bonte verzameling van afval via Optimo

Na een aantal proefprojecten ging de Limburgse afvalintercommunale Limburg.net in 2022 in 32 Limburgse gemeenten en Diest, van start met een nieuw systeem voor afvalophaling: Optimo. Bij dit ophalingssyteem worden verschillende soorten afval – PMD, keukenafval, tuinafval, textiel en huisvuil – gezamenlijk opgehaald. De gezinnen sorteren in verschillende gekleurde zakken. Deze bonte verzameling van gekleurde zakken wordt tweewekelijks door één vrachtwagen opgehaald. En vervolgens in de nieuwe installatie te Beringen gesorteerd per kleur.

Samen gedreven door de wind

Aspiravi Holding is sinds het ontstaan van Nuhma een voorname participatie. De groep is actief in de bouw en uitbating van hernieuwbare energie installaties. De nadruk ligt op windenergie met 211 turbines op land en 172 turbines in de Noordzee. Daarnaast exploiteert de Aspiravi groep ook 2 biomassacentralesA&S en A&U – en enkele kleinere biogas- en waterkrachtcentrales.

8 nieuwe windmolens in Vlaanderen

In 2021 realiseerde de Aspiravi groep 5 nieuwe windmolens in Antwerpen, Brecht en Laarne. In Limburg werden additioneel 3 windmolens geplaatst: te Genk, Diepenbeek en Ham. Samen staan deze 3 nieuwe Limburgse turbines in voor het energieverbruik van ruim 8.000 gezinnen en vermijden ze de uitstoot van 13.000 ton CO2.

Lommel Kristalpark in de kijker

Ook in Lommel was er in 2021 heel wat bedrijvigheid op het Kristalpark. Het bestaande windpark van 13 turbines wordt er omgevormd tot een park dat 2,5 keer meer elektriciteit zal opwekken. 8 bestaande turbines worden daarbij vervangen.

Blik buiten de landsgrenzen

In 2022 viert Aspiravi haar 20-jarig bestaan. We kunnen met trots terugkijken naar alle mooie verwezenlijking in die 2 decennia. Daarnaast verruimen ze ook de blik naar de toekomst. Zo liggen er niet enkel nieuwe projecten in het verschiet in België met de bouw van 23 nieuwe turbines, maar ze kijken ook over de landsgrenzen heen en starten projecten in o.a. Frankrijk en Spanje. Zo kan men de opgebouwde expertise ook daar inzetten, er bijkomende productie van hernieuwbare energie realiseren én de mooie financiële resultaten van de groep verder ondersteunen voor de toekomst.

Nuhma in groene cijfers

Groene energie waarin Nuhma voorziet via haar participaties

371685
gezinnen in Limburg
totale residentiële elektriciteitsbehoefte
1300898 MWh
74% van de Limburgse gezinnen worden afgedekt door de groene energie van Nuhma
196800
TON besparing

Limburg telde in 2021 371.685 gezinnen die thuis elk gemiddeld 3.500 kWh elektriciteit verbruikten. Dat bracht de totale residentiële elektriciteitsbehoefte op 1.300.898 MWh. 74% van de Limburgse gezinnen worden afgedekt door de groene energie van Nuhma. Dit resulteert in een CO2 besparing van 196.800 ton.

Installaties waarin Nuhma betrokken is

Wind op zee

226 installaties
4109744 MWh groene energie
446972 MWh aandeel Nuhma

Wind op land

212 installaties
1240707 MWh groene energie
329577 MWh aandeel Nuhma

Biomassa

4 installaties
474505 MWh groene energie
179043 MWh aandeel Nuhma

Biogas

2 installaties
229 MWh groene energie
92 MWh aandeel Nuhma

Waterkracht

2 installaties
1274 MWh groene energie
512 MWh aandeel Nuhma

Zonne-energie

184 installaties
332317 MWh groene energie
3806 MWh aandeel Nuhma

Voeg hierbij nog de inspanningen van de individuele gemeenten en we kunnen stellen dat we er met z’n allen in geslaagd zijn om 100% van het elektriciteitsverbruik van onze gezinnen af te dekken.

Nuhma wakkert burgerparticipatie aan

Nuhma wil de burger betrekken in haar projecten rond hernieuwbare energie, zodat ook zij hun steentje kunnen bijdragen aan de energietransitie die een duurzaam en koolstofarm energiesysteem tot doel heeft:

ECO2050 voorloper in burgerparticipatie offshore wind

866
coöperanten
6.5
miljoen euro
kapitaal
1/3
van de investeringen
komt uit Limburg
Ook coöperanten uit
Jongste
coöperant
18 j
Oudste
coöperant
18 j

Op heden is ECO2050 de enige coöperatieve vennootschap die burgers in staat stelt te participeren in de offshore windprojecten in de Belgische Noordzee. Per jaareinde telt ECO2050 866 coöperanten. Zij investeerden samen voor bijna 6,5 miljoen euro aan kapitaal. Bezoek de website van ECO2050 voor meer informatie via www.eco2050.be.

Smart grid en opslag van energie

Via Nuhma AC investeert Nuhma in productie en transport van hernieuwbare energie. Om deze decentrale energieproductie tot bij de eindgebruikers te brengen is er nood aan een smart grid.

Hiertoe heeft Nuhma DC aan aantal participaties die inzetten op het energienet van de toekomst en opslag van energie. Zoals kennisbedrijf 3E dat consultancy diensten levert inzake hernieuwbare energie en energiebesparing. Daarnaast ontwikkelt en commercialiseert 3E software voor de monitoring, rapportering en optimalisatie van zonnepaneleninstallaties, windmolens en gebouwbeheerssystemen. Voorts is er de deelname in Campus EnergyVille te Genk, hier wordt o.a. onderzoek gevoerd naar toepassingen voor de opslag van energie in batterijen.

Van smart grid naar smart city

Nuhma DC zet daarnaast in op smart city toepassingen, opdat onze aandeelhouders – 41 Limburgse gemeenten en Laakdal – worden klaargestoomd voor de toekomst en synergieën op dit vlak gemaximaliseerd worden.

S-Lim fungeert als aankoopcentrale inzake technologische en softwarematige toepassingen. Concreet heeft s-Lim op dit moment een aanbod van technologie om data te capteren zoals vaste, verplaatsbare en ANPR-camera’s. Daarnaast is er ondersteunende software voor een datagedreven beleid, bijvoorbeeld de vlot verkeerindex. En ten slotte zijn er toepassingen om het bestuur te informeren (dataportaal) en burgers te informeren en te betrekken zoals centraal aangestuurde digitale schermen voor binnen en buiten en de Stadsapp.

Nuhma onderschrijft het belang van een datagedreven beleid. Hiertoe heeft Nuhma een voornaam belang in MyCSN. Deze vennootschap bouwt en beheert de datahub of datalake voor s-Lim. De data van s-Lim wordt er op een veilige manier verzameld en bewaard. Ook andere publieke data en data van andere smart city actoren worden eraan toegevoegd. Met respect voor de privacy worden de data terug ter beschikking gesteld via de diverse toepassingen zoals het dataportaal en de Stadsapp.

Een smart city en een smart grid kunnen evenwel niet bestaan zonder een goed datanetwerk. Zodoende heeft Nuhma een belang in de telecomoperator Citymesh die meedingt naar een 5G licentie in België. Anderzijds verzorgt zij nu reeds ook de wifi-netwerken van zo’n 70 steden en gemeenten.

Dividend Nuhma

2022: 8,58 miljoen euro
Totaal: 118 miljoen euro
Totaal dividend t.o.v. kapitaal gemeenten in Nuhma: 118 mio / 139 mio = 85%

In 2022 keert Nuhma 8,58 miljoen euro dividend uit aan haar gemeentelijke aandeelhouders. Wanneer we dit afzetten tegen het kapitaal van Nuhma – 139 miljoen euro – kunnen we stellen dat 85% van de investering reeds werd terugverdiend via de uitgekeerde dividenden.